شهمیرزاد را از قلم نیندازید!

شهمیرزاد را از قلم نیندازید اگر بخواهیم از شهمیرزاد سخن بگوییم ابتدا باید از استان پر رمزو راز سمنان بگوییم. می دانیم مرکز استان شهر سمنان است، این استان از شمال به خراسان شمالی و مازندران و گلستان می رسد و از جنوب به اصفهان و خراسان جنوبی که این مسئله باعث متنوع بودن شهرها [...]