sibche-blue-logo

سفیدرود

سفیدرود دومین رود بزرگ ایران است که جاذبه‌های گردشگری زیادی را در مسیر خود میزبانی می‌کند. این رودِ طولانی از ترکیب دو رود شاهرود و قزل‌اوزن که در منجیل به هم می‌پیوندند به وجود آمده است. با توجه به اهمیت این رود در منطقه بسیاری از جغرافیا نگاران اسلامی و سفرنامه‌نویسان در منابع خود از رود و نام‌های آن یاد کرده‌اند.

سفیدرود، تاثیرگذار، حاصل‌خیز و پررونق.

یک رود خروشان، گاهی آرام و سر به راه، و گاهی عصیان‌گر که عرض استان گیلان را طی می‌کند و به دریای خزر می‌ریزد. سفیدرود در شکل‌گیری تمدن و اقتصاد این منطقه تاثیر بسیار مهمی داشته است و زیستگاه گونه‌های مختلفی از آبزیان است.

شماره تلگرام پشتیبانی
09339814917