sibche-blue-logo

توس

توس شهری تاریخی در استان خراسان رضوی است و یکی از شانزده سرزمین مهم و مقدسی بوده که در کتاب دینی ایرانیان «اوستا» از آن نام برده شده است. توس از جاذبه‌های گردشگری نزدیک مشهد است.

کوچه‌پسکوچه‌های توس برگ‌هایی از کتاب تاریخ ایران و همچنین کتاب شاهنامه‌ی فردوسی هستند زیرا بسیاری از داستان‌های شاهنامه‌ی فردوسی در اینجا اتفاق افتاده است.

کلمه‌ی توس به معنای «خالی» و «تهی» است که شاید به خاطر شرایط اقلیمی منطقه‌ی کویری توس اینگونه نامگذاری شده است. این روزها توس زیر سایه‌ی اهمیت اقتصادی و مذهبی مشهد قرار گرفته است ولی در عهد باستان اهمیت خاصی داشته است و جزئی از قلمرو امپراطوری هخامنشیان بوده است.

شماره تلگرام پشتیبانی
09339814917